Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod na adrese www.comtessa-shop.cz („ internetový obchod“)
je provozován společností Comtessa, spol. s r.o. se sídlem na adrese Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 10100, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 34100, IČO: 625 87 749, („prodávající“).

Kontaktní informace:

e-mail: info@comtessa-shop.cz

tel. č.: +420 602 310 752

1.2. Kupujícím je každá osoba, která s prodávajícím uzavře prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel („kupující“).

1.3. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samotného výkonu svého povolání („kupující spotřebitel“).

1.4. Podnikatelem je kupující fyzická i právnická osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,
která jedná jménem nebo na účet podnikatele („ kupující podnikatel“).

1.5. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy, tj. vzájemná práva a povinnosti, mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím
a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu („ kupní smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Právní vztah založený mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. („občanský zákoník “). Vztahy s kupujícím spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („ zákon o ochraně spotřebitele“).

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží

2.1. Zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

Objednávka

2.2. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím
a prodávajícím („objednávka“).

2.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Svůj souhlas s obchodními podmínkami vyjádří kupující zaškrtnutím příslušného pole před dokončením objednávky.

Uzavření kupní smlouvy

2.4. Prodávající potvrdí přijetí objednávky odesláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při odeslání jeho objednávky prodávajícímu. Přijetím objednávky
ze strany prodávajícího vzniká mezi prodívajícím a kupujícím smluvní vztah.

2.5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Doprava

2.6. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů
na zvolený způsob dopravy.

2.7. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím
při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží
k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

Platba

2.8. Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

· bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú. 2601859610/2010 vedený u FIO Banky;

· bezhotovostně platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány;

· bezhotovostním převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
Go-Pay;

· dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží kupujícímu;

· v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek Zásilkovna.cz.

2.9. Článkem 2.9 obchodních podmínek není dotčeno právo prodávajícího požadovat
po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem (zejména v případech stanovených článkem 5.8 těchto obchodních podmínek) a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

Platba platební kartou

2.10. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Bezhotovostní bankovní převod

2.11. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky.
V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dobírka

2.12. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

 

3. ceny a daňový doklad

3.1. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná
v době objednání (tj. úspěšného dokončení objednávky).

3.2. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

3.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku (daňový doklad). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.4. Kupující souhlasí s vystavením účtenky (daňového dokladu) v elektronické podobě. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

4. Slevové kódy

4.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

4.2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, slevové kódy:

· nelze vzájemně kombinovat (tj. slevy se nesčítají, např. nelze kombinovat slevovou kartu při využití slevového kódu nebo kombinovat dva slevové kódy);

· nelze uplatnit na již zlevněné zboží nebo zboží ve výprodeji.

4.3. Hodnota uplatněných slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl slevový kód uplatněn. Zákazník bere na vědomí, že hodnota slevového kódu bude rozpočítána výhradně na zboží, na které je možné slevový kód uplatnit.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Kupujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vystavení nového slevového kódu nebo poskytnutí jiné slevy. Prodávající však může v odůvodněných případech rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

4.5. Pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu slevového kódu.

4.6. Slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu
než je hodnota slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného slevového kódu.

4.7. V případě, že slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití slevových kódů, má prodávající právo takto uplatněný slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

 

5. dodání zboží

Dodací lhůta

5.1. Prodávající se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu nejpozději však v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy dle článku 2 těchto obchodních podmínek. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu a bankovním převodem po dokončení objednávky prodávající odešle kupujícímu zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. O odeslání zboží bude kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Přeprava, doručení a převzetí zboží

5.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit v souladu s těmito obchodními podmínkami bez zbytečného odkladu po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s tímto článkem 5 a/nebo 8 těchto obchodních podmínek.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré více náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit náklady spojené s dopravou zboží ve výši
dle zvoleného způsobu dopravy zboží.

5.8. V případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží ze strany
téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo, v rozsahu přípustném dle závazných právních předpisů, požadovat po kupujícím úhradu zboží předem jako jedinou možnost platby.

 

6. práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující
je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

6.2. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Prodávající není povinen ověřovat správnost údajů poskytnutých kupujícím a tyto považuje za správné a úplné.

6.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.5. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na e-mailovu adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě (kupující spotřebitel)

7.1. Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku při uzavření kupní smlouvy distančním způsobem (tj. i prostřednictvím internetového obchodu) právo
bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní
ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě je zachována,
pokud kupující spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.3. Kupující spotřebitel může v zákonné 14 denní lhůtě od kupní smlouvy odstoupit pouze
za předpokladu, že současně vrátí prodávajícímu zboží kompletní, nepoškozené, opatřené všemi visačkami, nenesoucí známky používání a pokud možno v nepoškozeném původním obalu.

7.4. Pokud kupující spotřebitel v zákonné 14denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od kupní smlouvy odstupuje; kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít on-line formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde. Ve formuláři kupující spotřebitel vyplní pravdivě a úplně všechny požadované údaje.

7.5. V případě, že kupující spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy on-line formulář, prodávající potvrdí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí jeho odstoupení. Toto potvrzení má formu automatické e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím spotřebitelem v on-line formuláři.

7.6. Kupující spotřebitel zašle prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, včetně všech jeho součástí a příslušenství na adresu Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104.

7.7. V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě
a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž kupující spotřebitel tímto souhlasí. Prodávající v takovém vrátí kupujícímu spotřebiteli kupní cenu sníženou o částku odpovídající snížené hodnotě vráceného zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může nárok prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží.

7.8. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že od kupní smlouvy nemůže odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Mezi tyto případy se řadí zejména situace,
kdy bylo zboží upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, a dále
v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (typicky se jedná o produkty typu rouška, spodní prádlo, plavky nebo body).

Vrácení peněžních prostředků

7.9. Odstoupí-li kupující spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení dle těchto obchodních podmínek je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem
jako je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.10. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že odstoupí-li od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá (případně bude prodávajícímu zboží doručeno) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady na dodání zboží při odstoupení od kupní smlouvy (kupující spotřebitel)

7.11. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.12. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
má kupující spotřebitel právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Neoprávněné odstoupení od kupní smlouvy (kupující)

7.13. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky uskladněno prodávajícím na náklad kupujícího bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající má v takovém případě nárok vůči kupujícímu na uhrazení skladného ve výši 100 Kč za každý započatý den, po který si kupující zboží nevyzvedne, s čímž kupující souhlasí.

Dárek

7.14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující spotřebitel tímto souhlasí.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

7.15. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím
si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s tímto článkem
7.15 a násl. těchto obchodních podmínek. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu
v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

7.16. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a dostatečnou zásobovanost, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo
v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

7.17. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží,
nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů
na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

7.18. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích smluvních vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu
§ 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

7.19. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.
Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

8. Reklamační řád (práva z vadného plnění)

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).

8.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď opravou zboží, nebo jeho výměnou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující
též právo od kupní smlouvy odstoupit.

Zákonná záruka

8.3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží („záruční doba“). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí kupující prokázat své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí.

Odstranitelné vady

8.4. V případě odstranitelné vady zboží má kupující spotřebitel právo na její odstranění formou opravy zboží nebo výměnou zboží za nové, není-li takový požadavek nepřiměřený se zřetelem k vytýkané vadě, případně na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. Kupující spotřebitel může od kupní smlouvy taktéž odstoupit, pokud:

· reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace; nebo

· kupující spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat, nestanoví-li zákon jinak.
O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla
v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

Neodstranitelné vady

8.5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako bez vady, má kupující spotřebitel (nestanoví-li zákon jinak) právo požadovat výměnu zboží za nové, poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Postup pro uplatnění reklamace

8.6. Pro reklamaci (uplatnění práv z vadného plnění) může kupující spotřebitel využít on-line reklamační formulář dostupný zde. Kupující spotřebitel v reklamačním formuláři pravdivě a úplně vyplní všechny požadované informace.

8.7. V případě, že kupující spotřebitel využije pro reklamaci zboží on-line formulář, prodávající potvrdí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí jeho reklamace. Toto potvrzení má formu automaticky generované e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím spotřebitelem v on-line formuláři.

8.8. Při uplatnění reklamace (práva z vadného plnění) je kupující spotřebitel prodávajícímu povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, např. připojením kopie daňového dokladu,
a doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se kupující spotřebitel vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku. Kupující spotřebitel tyto dokumenty přiloží ve formě scanu k vyplněnému on-line reklamačnímu formuláři a/nebo tyto separátně ve formě listinné kopie připojí k reklamovanému zboží, které v souladu s těmito obchodními podmínkami odešle prodávajícímu za účelem posouzení reklamace.

8.9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace spotřebitele dojde prodávajícímu a zároveň prodávající od kupujícího spotřebitele obdrží reklamované zboží. Zboží je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu odeslat v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné na adresu Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

8.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany kupujícího spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího spotřebitele informovat. Prodávající tak učiní zejména odesláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou kupující spotřebitel uvedl v on-line reklamačním formuláři. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

8.12. V případě, že si kupující spotřebitel nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající kupujícího spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu
k převzetí zboží.

Neoprávněná reklamace

8.13. Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebitele nenáleží (tj. kupující spotřebitel nemůže zboží reklamovat):

· po uplynutí záruční doby;

· v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

· v případě mechanického poškození zboží neodborným (nevhodným) zacházením
nebo zanedbáním běžné péče;

· v případě, že zboží bylo poškozeno jeho užíváním v rozporu s podmínkami údržby zboží;

· u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

· u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání
nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem;

· prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující spotřebitel v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy;

· pokud kupující spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
a/nebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

Další ujednání

8.14. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

8.15. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku,
ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění
nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá právní úpravě ochrany osobních údajů, zejména zákonu č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.comtessa-shop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

10.2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

10.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena. Prodávající vždy uveřejní informace o těchto změnách včetně aktuálního znění obchodních podmínek na internetové stránce https://www.comtessa-shop.cz/obchodni-podminky/ .

10.4. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno jinak nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

10.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10.6. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich případných příloh a součástí, jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti dne 25. 1. 2021.

Zpět do obchodu